Chính Sách Quyền Riêng Tư

Phòng kinh doanh cam kết sử dụng đúng mục đích khi sử dụng biểu mẫu đặt chổ 10 suất nội bộ nhân viên và suất ngoại giao

  • Phòng kinh doanh sử dụng thông tin do khách hàng dùng cung cấp chỉ trong phạm vi cần thiết ở mức hợp lý, cho mục đích giới hạn đã mô tả trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng và tuân theo chính sách quyền riêng tư cũng như mọi thông tin công bố khác có trong biểu mẫu khách hàng tiềm năng.
  • Phòng kinh doanh sẽ không bán hoặc lạm dụng các thông tin do người dùng cung cấp (chẳng hạn như liên tục gọi điện thoại hoặc gửi email làm phiền người dùng).
  • Phòng kinh doanh sẽ cung cấp cho người dùng thông tin rõ ràng và đầy đủ về việc thu thập cũng như xử lý dữ liệu, bao gồm cả việc chia sẻ thông tin của người dùng với bên thứ ba, đồng thời nhận được sự đồng ý của người dùng cho việc thu thập và xử lý đó trong trường hợp pháp luật yêu cầu.
  • Phòng kinh doanh sẽ tuân thủ tất cả các điều luật và quy định hiện hành khi liên hệ với người dùng hoặc sử dụng thông tin mà họ cung cấp, kể cả mọi quy định về nội dung vi phạm/lừa đảo hoặc hoạt động tiếp thị có thể áp dụng